OBCHODNÉ, ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

AQUAVIS s.r.o.

(Platné od 01.01.2015)
Nákup tovaru na našich stránkach môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú vzťahy, práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vyplývajú z kúpno-predajnej zmluvy (ďalej len Zmluvy) uzatvorenej medzi nimi na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpno-predajnej zmluvy. VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke http://www.aquavis.sk (ďalej len Predávajúci). VOP sú platné a účinné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
1.2 Predávajúci pre účel týchto VOP je spoločnosť AQUAVIS s.r.o. so sídlom Na hlinách 37, Trnava 91701, IČO: 47884258, IČ DPH: SK2024134420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka číslo: 34842/T, ktorá je majiteľom a prevádzkovateľom obchodu.
1.3 Kupujúci pre účel týchto VOP je každá fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba, ktorá v systéme internetového obchodu odošle objednávku a ktorá bude používať služby a kupovať výrobky z elektronického obchodu.
1.4 Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúci podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znenía podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
1.5 Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení zostávajú týmito VOP nedotknuté.
1.6 Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich: AQUAVIS s.r.o., Mikovíniho 222/8, TRNAVA 91701, tel. +421 948 103109, E-mail: aquavis@obchod.sk

II. OBJEDNÁVKA

2.1 Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.aquavis.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.Z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
2.2 Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo (prípadne faxové), e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.Z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
2.3 Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.
2.4 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doloženia dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

III. DODACIE LEHOTY

3.1 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky, alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
3.2 Vo všeobecnosti je termín dodávky, alebo odberu tovaru od 3 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.
3.3 Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
3.4 Predávajúci nepreberá zodpovednosť za:
oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (prepravcom);
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho, resp. iného prijímateľa tovaru;
za poškodenie zásielky doručovateľom (prepravcom);
oneskorené dodanie tovaru, alebo nedodanie tovaru, zavinené nedodaním tovaru jeho dodávateľom alebo výrobcom predávajúcemu.

IV. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1 Všetky ceny na stránkach e-shopu www.aquavis.sk sú uvedené vrátane platnej DPH.
4.2 Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
4.3 Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
4.4 Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky a za služby, ktoré sú vykonané predávajúcim pri inštalácii produktu.
4.5 Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
vlastnou dopravou;
dopravou predávajúceho;
kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti a nezávisí od vzdialenosti, ale od hmotnosti produktu;
cez Slovenskú poštu.
4.6 Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy. 4.7 Za tovar vyššej cenovej kategórie prebieha platba formou zálohovej faktúry vo výške 80% stanovenej z predajnej ceny tovaru a stanovenej ceny dopravy tovaru ku kupujúcemu. 4.8 Tovar je možné zakúpiť aj formou splátkovej spoločnosti Home Credit Slovakia a.s..

V. PREBERANIE TOVARU

5.1 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
5.2 Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
5.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom, až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
5.4 Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.
5.5 Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim, alebo jeho splnomocnencom.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).
6.2 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré prevzal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
6.3 Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.
6.4 V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.
6.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať;
zmenila sa cena dodávateľa produktu;
vystavená cena produktu bola chybná.

VII. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA A SERVIS

7.1 Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci prevezme pri kúpe produktu.
7.2 Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
7.3 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
7.4 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
8.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
8.3 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením, alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí, alebo žiadne iné nepriame, alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy, alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného, alebo Občianskeho zákonníka.
8.4 Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny Obchodných, záručných a reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia !